Δικηγορικές Υπηρεσίες

Το Δικηγορικό Γραφείο καλύπτει όλους τους τομείς του Δικαίου στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, με εξειδικευμένη δικαστική και συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες νομικών υπηρεσιών στην Δυτική Ελλάδα.


I.Δικαστική Εκπροσώπηση, αναλαμβάνοντας την δικαστηριακή υπεράσπιση ενώπιον των Δικαστηρίων σε υποθέσεις: Ιδιωτικού Δικαίου (Αστικού, Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου). Πλήρης νομική υποστήριξη ιδιωτών και εταιρειών, σύσταση εταιρειών, μεταβιβάσεις, συγχωνεύσεις, εμπορικές συμβάσεις, φορολογία επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας, έλεγχος τίτλων, μεταβιβάσεις ακινήτων, εμπράγματες ασφάλειες, κατοχύρωση σημάτων (trademarks), domain names, internet, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία δεδομένων, δίκαιο ανταγωνισμού, πτωχευτικό δίκαιο, προστασία καταναλωτή, μισθώσεις, δίκαιο της υγείας, δίκαιο μέσων μαζικής ενημέρωσης, αθλητικό δίκαιο, δίκαιο αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τραπεζικό δίκαιο, προστασία προσωπικότητας, εργασιακές σχέσεις, ίδρυση και λειτουργία σωματείων, αποζημιώσεις, υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. 3869/2010), διαζύγιο, δικαστική συμπαράσταση κτλ., ενώ καλύπτονται όλοι οι κλάδοι του Αστικού Δικαίου (ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό, κληρονομικό δίκαιο). Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου (Δημόσιες Συμβάσεις, Διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων, Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, Πειθαρχικά, Πολεοδομικό δίκαιο, Κοινωνικο-ασφαλιστικό δίκαιο, Δίκαιο της Εκπαίδευσης, Αστική Ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Φορολογικό, κτλ.), με προτεραιότητά στον πολίτη και στην προάσπιση των δικαιωμάτων του ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και της Δημόσιας Διοίκησης, με έμφαση στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – ΕΔΔΑ Στρασβούργο, κτλ.). Ποινικού Δικαίου (Προσβολές δια του τύπου, Οικονομικά εγκλήματα, Σωματικές βλάβες, εγκλήματα κατά της ζωής, Ναρκωτικά, Αλλοδαποί, Φυλακές), συμβουλεύοντας, εκπροσωπώντας και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες τόσο στο στάδιο της προανάκρισης όσο και στο ακροατήριο (από το πρώιμο στάδιο για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη πιθανότητα ενός επιθυμητού αποτελέσματος, και  έχοντας υπ’ όψιν ότι η προανάκριση, η προκαταρκτική εξέταση και γενικά η ποινική δίωξη άπτονται ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, το δικηγορικό γραφείο διασφαλίζει ότι αυτά τυγχάνουν απολύτως εμπιστευτικής αντιμετώπισης). IΙ. Συμβουλευτική Δικηγορία Εταιριών, Επιχειρήσεων & ΜΚΟ,  αναλαμβάνοντας την συμβουλευτική υποστήριξη σε μόνιμη βάση φυσικών προσώπων και απλών ιδιωτών όπως και νομικών προσώπων, μεγάλων εταιρειών, σωματείων, ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, παρέχοντας πλήρη νομική υποστήριξη.IIΙ. Γνωμοδοτήσεις, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση γνωμοδοτήσεων για κάθε νομικό θέμα που αφορά ιδιώτη, δημόσιο φορέα ή επιχείρηση, με κύριον προσανατολισμό στους τομείς επιστημονικής εξειδίκευσης του Γεωργίου Τσουκαλά, ήτοι στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και στην τραπεζική. IV. Διαμεσολάβηση, αναλαμβάνοντας την εξωδικαστική επίλυση νομικών διαφορών μέσα από την κλήση των αντιδίκων σε διαμεσολάβηση, με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας εξεύρεσης αμοιβαία αποδεκτής λύσης και την αποφυγή καθυστερήσεως κατά την διευθέτηση του νομικού προβλήματος. Επιπλέον παρέχεται πλήρης εκπροσώπηση:

  • Σε διοικητικές αρχές
  • Σε εξώδικες συνδιαλλαγές
  • Σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών (διαμεσολάβηση και διαιτησία).